FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
E-Learning

Samokszta?cenie kierowane jest bardzo wygodn? form? kszta?cenia dla pracodawcy. Pracownik w wolnym czasie zapoznaje si? z materia?ami szkoleniowymi z zakresu BHP. Po przyswojeniu ca?o?ci niezb?dnych informacji, wype?nia test sprawdzaj?cy zdobyt? wiedz?. Na podstawie pozytywnego wyniku testu wystawiane jest za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP, zgodnie z rozporz?dzeniem w sprawie szkole? BHP.

(ROZPORZ?DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Materia?y szkoleniowe oraz test, dost?pne s? tylko dla zalogowanych u?ytkowników.

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych