FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Szkolenia medyczne

Na stale wspó?pracujemy w zakresie ratownictwa medycznego z wyk?adowc? akademickim:

  mgr Wojciechem Kijowskim

http://www.ratownictwo.edu.pl/

Zakres szkole?:

 • Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy;
 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Zasady zapewnienia bezpiecze?stwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy;
 • Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nag?ego zagro?enia zdrowotnego;
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynno?ci ?yciowych. Badanie wst?pne, szczegó?owe poszkodowanego;
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne;
 • Omdlenia;
 • Zad?awienia;
 • Tamowanie krwotoków zewn?trznych;
 • Opatrywanie ran;
 • Urazy i obra?enia g?owy;
 • Urazy i obra?enia kr?gos?upa;
 • Urazy i obra?enia narz?du ruchu;
 • Urazy i obra?enia brzucha;
 • Amputacja urazowa, zmia?d?enia;
 • Urazy miednicy;
 • Urazy i obra?enia klatki piersiowej;
 • Wstrz?s – definicja, przyczyny, post?powanie;
 • Oparzenia termiczne;
 • Oparzenia chemiczne;
 • Z?amania, zwichni?cia, skr?cenia;
 • Podtopienia;
 • Hipotermia;
 • Drgawki – post?powanie;
 • Pora?enie pr?dem;
 • Podstawowe informacje o zastosowaniu AED.

Dodatkowo dla podmiotów w KSRG oraz wspó?pracuj?cych:

 • Pos?ugiwanie si? standardowym zestawem ratowniczym R-1, R-2 oraz podr?cznymi ?rodkami opatrunkowymi. Mo?liwo?ci taktyczno – techniczne sprz?tu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy medycznej;
 • Doskonalenie wiedzy dotycz?cej procedur ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy medycznej Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga?niczego na podstawie aktualnych wytycznych Komendy G?ównej PSP do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG.
Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych