FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Ocena ryzyka

Celem analizy ryzyka zawodowego jest okre?lenie i oszacowanie prawdopodobie?stwa oraz skutków wyst?pienia danego (niepo??danego) zdarzenia.Analiza ryzyka to okre?lone dzia?ania skierowane na obni?enie wp?ywu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich ?rodków przeciwdzia?ania i minimalizacji ryzyka. Pozwala na okre?lenie poziomu ryzyka w sposób jako?ciowy i ilo?ciowy dzi?ki czemu mog? zosta? przeprowadzane dzia?ania zapobiegawcze lub dzia?ania polegaj?ce na jego eliminacji.

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych