FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Analiza stanu BHP

Analiz? stanu bhp sporz?dzaj? pracownicy s?u?by bhp (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 2 wrze?nia 1997 r. w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy; (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.; dalej: rosbhp).

Analiza stanu bhp powinna by? sporz?dzona mo?liwie szybko po zako?czeniu kwarta?u, pó?rocza, roku.

Prawid?owo przygotowana analiza wska?e równie? te miejsca i dziedziny, które wymagaj? doprowadzenia do zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami. Pozwoli zidentyfikowa? tak?e problemy, na które s?u?ba bhp powinna zwróci? szczególn? uwag? pracodawcy i osób kieruj?cych pracownikami.

Dodatkowo pozwala równie? okre?li?, które funkcjonuj?ce w firmie rozwi?zania problemów i zagadnie? bhp s? ju? nieaktualne, a które wymagaj? weryfikacji. Bowiem przepisy prawa, w tym szczegó?owe przepisy dotycz?ce bhp, ulegaj? zmianie.

Analiza umo?liwia ocen? zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzi?ki niej pracodawca mo?e uzyska? rzeteln? recenzj? wszystkich zagadnie? zwi?zanych z bhp, zapozna? si? z nimi i ustosunkowa? si? do wynikaj?cych z niej wniosków. Na jej podstawie mo?na dokona? oceny prawid?owo?ci podj?tych dotychczas w zak?adzie dzia?a?, których celem by?a poprawa warunków pracy.

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych