FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Szkolenia okresowe

Pierwsze szkolenia okresowe

do 6 miesi?cy od rozpocz?cia pracy do 12 miesi?cy od rozpocz?cia pracy
osoby b?d?ce pracodawcami pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
osoby kieruj?ce pracownikami pracownicy in?ynieryjno - techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urz?dze? technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

pracownicy s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy

pracownicy administracyjno - biurowi i inni, niewymienieni wy?ej, których charakter pracy wi??e si? z nara?eniem na czynniki szkodliwe i uci??liwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno?ci? w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy

Nast?pne szkolenia okresowe

co 3 lata co 5 lat co 6 lat
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych osoby kieruj?ce pracownikami pracownicy administracyjno - biurowi

pracownicy in?ynieryjno- techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urz?dze? technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

pracownicy s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy

pracownicy in?ynieryjno- techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urz?dze? technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

inni, niewymienieni wy?ej, których charakter pracy wi??e si? z nara?eniem na czynniki szkodliwe i uci??liwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno?ci? w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy

Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pó?n. zm.).

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych