FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Szkolenia wst?pne

Instrukta? ogólny:

  • instrukta? ogólny
  • przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
  • przechodz? wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

Instrukta? stanowiskowy:

Instrukta? stanowiskowy przeprowadza si? przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okre?lonym stanowisku pracy dla:

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym wyst?puje nara?enie na dzia?anie czynników szkodliwych dla zdrowia, uci??liwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na wy?ej wymienione stanowisko oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narz?dzi, maszyn i innych urz?dze? itp.,

Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pó?n. zm.).

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych