FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Instrukcje bezpiecze?stwa
 1. Obowi?zek opracowania instrukcji po?arowej
 2. W jakich obiektach wymagana jest instrukcja ppo? ?
 3. Co zawiera IBP ?
 4. Aktualizacja instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego
 5. Okresowa analiza stanu BHP
 

1. Obowi?zek opracowania instrukcji po?arowej

Obowi?zek opracowania instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego wynika z przepisów rozporz?dzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instrukcj? Bezpiecze?stwa Po?arowego zapewniaj? i wdra?aj? w?a?ciciele, zarz?dcy lub u?ytkownicy obiektów.

 

2. W jakich obiektach wymagana jest instrukcja ppo? ?

Instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego powinna by? opracowana dla:

 • u?yteczno?ci publicznej (urz?dy, kina, biura, szko?y, przedszkola, szpitale, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • inwentarskich.
 

3. Co zawiera IBP ?

 • warunki ochrony przeciwpo?arowej, wynikaj?ce z przeznaczenia obiektu, sposobu u?ytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagro?enia wybuchem;
 • sposób poddawania przegl?dom technicznym i czynno?ciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urz?dze? przeciwpo?arowych i ga?nic;
 • sposoby post?powania na wypadek po?aru i innego zagro?enia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl?dem po?arowym, je?eli takie prace s? przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania u?ytkowników obiektu z tre?ci? przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpo?arowymi;
 • plany obiektów z rozmieszczeniem podr?cznego sprz?tu ga?niczego, odleg?o?ci od s?siednich budynków oraz warunków ewakuacji.
 

4. Aktualizacja instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego

Instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego powinna by? poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a tak?e po takich zmianach sposobu u?ytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wp?ywaj? na zmian? warunków ochrony przeciwpo?arowej.

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych