FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Szkolenia PPO?
  Szkolenie wst?pne Szkolenie okresowe
Uczestnicy szkolenia nowo zatrudnieni pracownicy pracownicy oraz pracodawca
Cel szkolenia zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami i instrukcjami ppo? dla danego stanowiska pracy jak równie? zasadami post?powania na wypadek po?aru uzupe?nienie wiedzy z zakresu ochrony p.po? oraz zdobycie praktycznych umiej?tno?ci post?powania na wypadek wyst?pienia po?aru.
Tematyka szkolenia
 • zapoznanie z instrukcji? po?arów? obiektu
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • rozmieszczenie sprz?tu po?arowego w obiekcie
 • oznakowanie po?arowe i ewakuacyjne
 • obs?uga podr?cznego sprz?tu ga?niczego
 • zagro?enie po?arowe
cz??? teoretyczna:
 • zapoznanie z instrukcj? po?arów? obiektu
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • oznakowanie po?arowe i ewakuacyjne
 • rozmieszczenie sprz?tu po?arowego w obiekcie
 • obs?uga podr?cznego sprz?tu ga?niczego
 • pomoc poszkodowanym w po?arach
 • zagro?enie po?arowe

cz??? praktyczna:

 • ?wiczenia ewakuacyjne
 • ?wiczenia z pos?ugiwania hydrantami wewn?trznymi oraz ga?nicami

 

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2022 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych