FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Szkolenia BHP

Szkolenie w dziedzinie bhp obowi?zuje wszystkich pracowników, bez wzgl?du na form? ich zatrudnienia.

Podstawa prawna:
Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pó?n. zm.).

W ramach proponowanych us?ug oferujemy Pa?stwu pe?en zakres szkole? w zakresie BHP

  • szkolenia wst?pne
  • szkolenia okresowe

W zale?no?ci od potrzeb klienta proponujemy szkolenia w formie kursu realizowane w siedzibie klienta. Z racji obszaru dzia?a? naszych specjalistów obs?ugujemy teren województwa ?wi?tokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmi?sko-mazurskiego oraz pomorskiego. Zawsze dostosowujemy si? do klienta. Kwestia umówienia miejsca odbycia szkolenia jest otwarta.

Dodatkowo istnieje mo?liwo?? przeprowadzenia kursów okresowych w formie samokszta?cenia kierowanego. Ca?o?? kursu pocz?wszy od przygotowania materia?ów pod odpowiednie stanowiska, a? po zdanie egzaminu jest realizowana za po?rednictwem internetu. Dokumenty potwierdzaj?ce odbycie kursu przesy?ane s? kurierem.

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2022 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych